правила перевезення пасажирів та багажу

Підстава:

 

Повітряний кодекс України, Авіаційні правила України та чинне Міжнародне законодавство України щодо організації повітряних перевезень, обслуговування пасажирів та багажу і вантажів авіакомпанією, суб'єктами з наземного обслуговування, галузеві стандарти та нормативи якості такого обслуговування, і права та обов’язки сторін договору повітряного перевезення.

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Ці Правила розроблені з урахуванням положень:

 

 • Монреальської Конвенції (Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1999 року) та іншого чинного міжнародного законодавства та правил, що стосується організації та порядку ведення комерційної діяльності, пов’язаної з міжнародними та внутрішніми повітряними перевезеннями за місцем їх здійснення;
 • законодавства України про повітряний транспорт;
 • загальних умов та правил перевезень пасажирів і багажу, встановлених Міжнародною асоціацією повітряного транспорту («General Conditions of Carriage /passenger and baggage/», IATA).

1.2.Метою цих Правил є:

 

 • встановлення загальних умов перевезення пасажирів і багажу на рейсах авіакомпанії, на яких має забезпечуватися належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципів і норм відповідальності авіакомпанії під час організації та здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень;
 • забезпечення авіаційної безпеки під час повітряних перевезень пасажирів і багажу відповідно до вимог Закону України «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» та інших нормативно-правових актів, розроблених на підставі зазначеної Програми.

1.3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цими Правилами, застосовуються правила міжнародного договору України.

 

Розділ 2. Терміни і визначення, що використовуються в цих Правилах

 

Авіакомпанія (авіаперевізник), що провадить діяльність – авіакомпанія, яка виконує або має намір виконувати рейс за договором з пасажиром або за дорученням іншої особи, юридичної або фізичної, має контракт з цим пасажиром, перевозить або бере на себе зобов'язання перевезти пасажира та/або його багаж згідно з квитком, а також бере на себе зобов'язання надати всі інші послуги, що пов'язані з таким перевезенням, незалежно від того, чи є ця юридична або фізична особа «фактичним перевізником» або «перевізником за договором» (визначення термінів «фактичний перевізник» та «перевізник за договором» наведені у розділі ХХV цих Правил).

Агент з обслуговування – суб’єкт наземного обслуговування, уповноважений авіакомпанією здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу.

Агент з продажу перевезень – особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі агентського договору. Суб'єкти, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, при здійсненні продажу повітряних перевезень повинні використовувати автоматизовані системи бронювання.

Агентська угода – договір між авіакомпанією і агентом, який визначає характер і обсяг доручення, розмір комісійної винагороди, термін дії та умови припинення договору.

Аеропорт призначення – аеропорт, у якому згідно з договором про повітряне перевезення має бути закінчено перевезення пасажира, багажу, вантажу або пошти.

Аеропорт трансферу – проміжний аеропорт, зазначений у перевізному документі, в якому згідно з договором про повітряне перевезення пасажир здійснює пересадку або здійснюється перевантаження багажу (вантажів) з одного рейсу на інший.

Багаж («BAG» – baggage)– предмети, майно та інша особиста власність пасажира, що перевозяться на повітряному судні.

Багаж зареєстрований – багаж пасажира, який прийнятий авіаперевізником під свою відповідальність для перевезення та своєчасної доставки до пункту призначення і на який авіаперевізник оформив багажну квитанцію та видав багажну ідентифікаційну бирку.

Багаж наднормовий – багаж, вага якого перевищує встановлену авіаперевізником норму безкоштовного перевезення багажу.

Багажна ідентифікаційна бирка – документ, виданий авіаперевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.

Багажна квитанція – частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу.

Багаж незареєстрований (ручна поклажа) – багаж пасажира, який під час перевезення перебуває в салоні повітряного судна за згодою перевізника і під контролем пасажира та засвідчується спеціальною биркою «Approved cabin baggage».

Бронювання (резервування) – попереднє замовлення місця у повітряному судні на певний рейс і дату для перевезення пасажира, або попереднє замовлення обсягу і тоннажу у повітряному судні на певний рейс і дату для перевезення багажу, вантажів та пошти.

Відмова в перевезенні – відмова авіаперевізника в перевезенні пасажира або його багажу на рейсі, незважаючи на його присутність для посадки на борт, крім наявності для відмови у посадці таких підстав: забезпечення охорони здоров'я та безпеки, неналежне оформлення необхідної для перевезення документації (паспорта, візи, квитків, коштів, дозволів тощо).

Втрата – факт неприбуття багажу до аеропорту призначення, визнаний авіаперевізником після закінчення ним розшуку багажу або спливу 21 дня з моменту заяви пасажира про відсутність багажу.

Групове перевезення – перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі. Мінімальна кількість групи пасажирів становить дві особи.

Договір чартеру (фрахтування) повітряних суден – договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати другій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажів та пошти.

Електронний квиток – електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, видану авіаперевізником або від імені авіаперевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки.

Електронний купон – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання авіаперевізника.

Збори (такси) – плата, що встановлена державою, аеропортом або авіаперевізником за надання обслуговування, пов’язаного з повітряним перевезенням.

Зіпсований квиток (польотний купон) – квиток або польотний купон, стан якого не дає змоги ідентифікувати або прочитати інформацію, що міститься у ньому.

Зупинка на маршруті («Stopover») – попередньо узгоджена між авіаперевізником і пасажиром тимчасова зупинка в перевезенні в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення.

Інтерлайн-угода («Іnterline») – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків.

Квиток (пасажирський квиток та багажна квитанція) – виданий авіаперевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний, що містить умови договору перевезення, повідомлення, польотні та пасажирські купони.

Код перевізника – умовне літерне або літерно-цифрове позначення перевізника, надане IATA відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного перевізника .

Код-шерінг угода («Сodesharing») – угода про спільне використання авіаперевізниками рейсів та кодів.

Маршрут-квитанція («Itinerary/Receipt») – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (номер бронювання, прізвище та ім’я пасажира, маршрут, рейс, дату та час перевезення, тариф і вартість квитка тощо) сповіщення та повідомлення.

Місце відправлення – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та його багажу.

Місце призначення – пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та його багажу.

Монреальська Конвенція – Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28.05.1999 року в місті Монреалі.

Надзвичайні обставини – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо авіаперевізником було вжито усіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням рейсів. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсія, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв'язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення тощо.

Ордер різних зборів («МСО» - Miscellaneous Charges Order) – розрахунковий документ суворого обліку, що застосовується авіаперевізником у якості квитанції при сплаті послуг та зборів.

Остаточний час оформлення пасажирів – час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або на посадку до літака, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.

Пасажир – фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою авіаперевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу регулювання і осіб, які супроводжують вантаж.

Пасажир транзитний – пасажир, який згідно з договором міжнародного повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.

Пасажирський купон (або пасажирська квитанція) – частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення стосовно умов перевезення пасажира.

Підтверджене бронювання – бронювання, яке було зроблено в автоматизованій системі бронювання і підтверджене перевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою "ОК".

Міжнародне перевезення – перевезення, в якому пункт відправлення і пункт призначення, незалежно від того, була чи ні зупинка в перевезенні або перевантаження, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджена зупинка передбачена на території іншої країни.

Внутрішнє перевезення – транспортування пасажирів і/або багажу на повітряних суднах між пунктами, які розміщені на території України.

Польотний купон – частина пасажирського квитка або, у разі електронного квитка, електронний купон, у якому визначені відповідні пункти відправлення та прибуття, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу.

Пошкодження – фізичні чи хімічні зміни, через які суттєво зменшилася вартість багажу чи вантажу та/або стало неможливим або ускладнилося його подальше використання за призначенням.

Правила авіакомпанії – правила, інструкції та технології, встановлені авіакомпанією, які використовуються під час повітряного перевезення пасажирів, багажу та вантажів, у тому числі правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, а також порядок розгляду звернень, претензій та позовів пасажирів.

Представництво авіакомпанії – підрозділ авіаперевізника, що перебуває в іншому населеному пункті України або на території іншої держави, де представляє його інтереси, обумовлені положенням про представництво та довіреністю авіакомпанії.

Претензія – складена у письмовій формі вимога заінтересованої особи про відшкодування шкоди (збитків), що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення.

Регулярне повітряне перевезення – повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення пасажирів, багажу та вантажів доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів.

Рейс регулярний – рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із перевезеннями пасажирів та вантажів, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим експлуатантом.

Рейс чартерний – рейс, який виконується на зафрахтованому повітряному судні на підставі договору чартеру.

Спеціальні умови – умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають внаслідок невідповідності положень цих Правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлений більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж той, що встановлений цими Правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору перевезення.

Суб'єкт авіаційної діяльності – фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації.

Суб'єкт наземного обслуговування – суб'єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з наземного обслуговування.

Суб'єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень – юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі договору. Такі суб'єкти повинні бути сертифіковані уповноваженим органом з питань цивільної авіації на відповідність вимогам авіаційних правил України. Суб'єкти, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, при здійсненні продажу повітряних перевезень повинні використовувати автоматизовані системи бронювання.

Тариф – обсяг оплати за повітряне перевезення та за пов'язані з ним послуги, а також умови здійснення такої оплати, включаючи винагороду та умови, запропоновані суб'єктам, що надають агентські послуги з продажу повітряних перевезень, визначаються авіаперевізником в установленому ним порядку і оприлюднюються у формі, доступній користувачам.
Строк дії такого тарифу становить 12 місяців.
Тариф спеціальний – опублікований перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування.

Тариф «Без багажу» – опублікований авіаперевізником тариф за нульовою нормою провозу багажу

Туристичний оператор (туроператор) – юридична особа, що організує та створює туристичний продукт, який складається з надання туристичних послуг і організації повітряного перевезення, на що має відповідну ліцензію.

Форс-мажор (форс-мажорні обставини) – обставини непереборної сили, надзвичайні та непередбачувані обставини поза контролем авіаперевізника і пасажира, наслідків яких не можна було уникнути, навіть доклавши найбільших зусиль (стихія, страйк, промисловий розлад, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, саботаж, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, несприятливі метеорологічні умови, вибух, надзвичайні ситуації у контролі за повітряним рухом, руйнування або пошкодження повітряного судна на землі та погіршення його льотно-технічних характеристик і інші  технічні складнощі, неврегульовані міжнародні відносини, міжнародні санкції, інші дії держав, які унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов'язань), що фактично загрожують або унеможливлюють безпечне виконання польоту, звільняють сторони договору від відповідальності за невиконання зобов'язань.

Чартерне повітряне перевезення – нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким авіаперевізник (фрахтівник) надає іншій особі (фрахтувальнику) або фрахтувальникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу чи вантажів, вказаних фрахтівником.

«Free» (Free of charge) – безплатне перевезення.

«ІАТА» (International Air Transport Association) – Міжнародна асоціація повітряного транспорту.

«INF» (Infant) – дитина віком до двох років (немовля).

 «No-show» – визначає пасажира, який не прибув на рейс або на посадку у повітряне судно, що має підтверджене бронювання і який заздалегідь не повідомив авіакомпанію про зміни у своїй подорожі.

«PETC» (Pet in cabin) – домашні тварини, що перевозяться у салоні повітряного судна під наглядом пасажира.

«SEMN» (Seamen) – моряки, пасажири повітряного судна.

«SPEQ» (Sporting equipment) – спортивне спорядження, що перевозиться на повітряному судні, у якості зареєстрованого багажу (вантажу).

«VIP» особи – особливо важливі персони (керівництво держави – Президент України, Голова Верховної Ради України, Прем’єр-міністр України; міністри України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Генеральний Прокурор України, Голова Служби Безпеки України, народні депутати України та очолювані ними державні делегації, і керівництво інших держав та очолювані ними державні делегації).

 

Розділ 3. Сфера використання

 

3.1. Загальні умови перевезення

 

3.1.1. Ці Правила застосовуються до будь-якого міжнародного або внутрішнього перевезення пасажирів і багажу, яке здійснюється повітряним судном за плату або по найму, а також до перевезень повітряним транспортом, що здійснюються авіакомпанією безкоштовно.

3.1.2. Ці Правила застосовуються до пасажира, який подорожує рейсом (рейсами) авіакомпанії згідно з пасажирським квитком. Визначення авіакомпанії у квитку, як перевізника на такому рейсі, є підтвердженням існування договору перевезення на такому рейсі між авіакомпанією і пасажиром, який зазначений у квитку.

3.1.3. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 3.2.1 цього розділу, є об'єктом правил авіакомпанії, а також тарифних нормативів авіакомпанії, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), а якщо таку дату неможливо визначити – на дату початку перевезення. Під час перевезення пасажирів і багажу використовуються правила, тарифи і збори, що діють на дату оформлення квитка.

3.1.4. Правила авіакомпанії, тарифні нормативи авіакомпанії з внесеними до них змінами після дати видачі квитка не можуть бути застосовані до договору перевезення пасажира і багажу без повідомлення про це пасажира, крім випадків, коли це передбачено застосованими законами.

3.1.5. Перевезення пасажирів і багажу, стосовно яких неможливо забезпечити відповідність цим Правилам, може здійснюватися авіакомпанією тільки за спеціальних умов, передбачених пунктом 3.2 цього розділу.

3.1.6. Ці Правила не використовуються при перевезеннях пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції і процедури організації перевезень пасажирів та багажу.

 

3.2. Спеціальні умови перевезення

 

3.2.1. Якщо авіакомпанія довела, а відповідний державний орган визнав, що положення цих Правил практично неможливо виконати і що встановлені цими Правилами загальні умови перевезень пасажирів і багажу можуть бути забезпечені за рахунок використання альтернативних засобів перевезення (автомобільним, залізничним тощо), то такий орган може затвердити одиночну операцію або заплановану серію кількох операцій з перевезення пасажирів і багажу за спеціальних умов. Загальний рівень якості та безпеки під час таких перевезень має бути щонайменше еквівалентний рівню, що забезпечувався б під час виконання усіх встановлених цими Правилами вимог.

3.2.2. Правила авіакомпанії щодо використання спеціальних тарифів і перевезень окремих категорій пасажирів і багажу також є спеціальними умовами перевезення.

 

Розділ 4. Квиток

 

4.1. Договір перевезення

 

4.1.1. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про повітряне перевезення та відображають умови перевезення пасажира і багажу. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення.

4.1.2. Квиток надає право пасажиру на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує перевізника здійснити відповідне перевезення пасажира та його багажу, а також надати інші послуги, пов'язані з перевезенням, згідно з умовами договору перевезення, крім випадків, визначених у пункті 5.1.4 цього розділу.

4.1.3. Умови договору повітряного перевезення, що додаються до пасажирського квитка та багажної квитанції, повинні відповідати вимогам чинного міжнародного та внутрішнього повітряного законодавства України, що застосовується, і Загальним правилам повітряних перевезень пасажирів та багажу ІАТА.

4.1.4. Пасажир не матиме права на переліт на рейсі, якщо авіакомпанія або уповноважена нею особа визнає квиток недійсним. Квиток може бути визнаним недійсним, якщо:

 • пред'явлено зіпсований квиток або квиток, в який були внесені зміни не авіакомпанією і не її уповноваженим агентом з продажу;
 • квиток не має штампа авіакаси, яка його видала (крім електронних квитків, оформлених через автоматизовану систему бронювання);
 • пред'явлено квиток, в якому відсутній польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон;
 • встановлено, що квиток придбано за фальшивою, викраденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою).

4.1.5. Квитки, що визнані недійсними з вини авіакомпанії, при необхідності підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від авіакомпанії, підлягають вилученню або ануляції без переоформлення і заміні не підлягають. У всіх випадках авіакомпанія або особа, яка представляє її інтереси складає акт, копія якого надається пасажиру.

4.1.6. Пасажир зобов'язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення претензії – до часу її вирішення. Квиток та інші перевізні документи, що видавалися пасажиру, повинні бути пред'явлені на першу вимогу посадових осіб авіакомпанії (аеропорту, агента з обслуговування тощо).

4.1.7. Вважається, що у разі придбання пасажиром електронного квитка на Інтернет-сайті агентства, пасажир ознайомився та погодився з цими Правилами повітряних перевезень пасажирів та багажу і Умовами договору перевезення у квитку. У випадку незгоди з Умовами договору перевезення або відмови від перевезення, пасажир має право анулювати своє бронювання і повернути квиток продавцю за правилами застосованого тарифу.

 

4.2. Заборона передачі квитка

 

4.2.1. Пасажирський квиток може бути використаний для перевезення тільки тією особою, прізвище та  ім’я якої зазначені у квитку.

4.2.2. З метою виконання пункту 4.2.1 цього розділу авіакомпанія має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

 

4.3. Строк чинності квитка

 

4.3.1. Строк чинності квитка включає:

 • загальний строк чинності квитка;
 • строк чинності для перевезення.

4.3.2. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру на використання квитка для всіх операцій, передбачених цими Правилами, у тому числі для отримання місця на визначений рейс і дату, повернення вартості повного чи частково не використаного перевезення та здійснення інших розрахунків, що встановлені цими Правилами або Умовами застосування тарифів авіакомпанії.

4.3.3. Загальний строк чинності квитка охоплює період часу від моменту видачі квитка і до закінчення строку, який встановлений для повернення грошей за невикористаний квиток (частину квитка) правилами застосування тарифів авіакомпанії.

4.3.4. Квиток з гарантованою датою вильоту дає право на перевезення пасажира і багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки чи аеропорту зворотного перевезення тільки в дату і рейсом, що зазначений у квитку.

4.3.5. Квиток з відкритою датою дає право на перевезення з відповідного аеропорту тільки після внесення до квитка авіакомпанією, або уповноваженою на це особою, дати вильоту та номера рейсу.

4.3.6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана або якщо не використано весь квиток – з дати його видачі.

4.3.7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення тільки до дати, визначеної у квитку і на умовах, встановлених правилами застосування тарифів авіакомпанії.

 

4.4. Подовження строку чинності квитка

 

4.4.1. Строк чинності квитка, незалежно від виду застосованого тарифу подовжується, якщо авіакомпанія:

 • не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
 • скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
 • пропустить узгоджене місце зупинки;
 • не виконує рейс у розумні строки, понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
 • своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
 • не може надати послуги відповідно до оплаченого класу обслуговування, у такому випадку, у разі згоди пасажира на подальше перевезення, строк чинності його квитка має бути подовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування;
 • отримала підтвердження закладу охорони здоров’я про хворобу пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на повітряному судні та передбачає можливість здійснення подорожі цим пасажиром після одужання.

4.4.2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка у зв'язку із хворобою чи іншими обставинами, визнаними авіакомпанією поважними, авіакомпанія може подовжити строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу авіакомпанії, на якому є місце в сплаченому класі обслуговування з місця, де подорож була перервана.
Факт хвороби чи інших обставин мають бути підтверджені відповідною довідкою закладу охорони здоров’я чи іншим належним документом.
У разі виникнення обставин, що унеможливлюють подальшу подорож пасажира авіакомпанія також може подовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.

4.4.3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або у разі смерті пасажира на маршруті, особам, що супроводжують такого пасажира, може бути подовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк до часу необхідного перебування у пункті події.
Подовження строку чинності квитків може здійснюватися на строк до 45 днів, рахуючи з дати смерті особи, по пред’явленню в авіакомпанією належно оформленої копії свідоцтва про смерть та відповідної заяви.
При застосуванні цих Правил членами сім'ї фізичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом.

 

4.6. Послідовність польотних купонів

 

4.6.1. Авіакомпанія приймає польотні купони лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку.

4.6.2. Квиток, у якому пасажиром порушена послідовність використання польотних купонів, визнається недійсним, якщо це не сталося з вини авіакомпанії чи його уповноваженого агента.

4.6.3. Пасажирський купон і всі невикористані польотні купони, які раніше не було повернуто перевізнику, залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані перевізнику на його запит. У разі порушення послідовності використання польотних купонів перевізник має право відмовити у перевезенні та поверненні вартості невикористаних польотних купонів.

 

4.7. Клас обслуговування

 

4.7.1. Авіакомпанія повинна надати пасажиру обслуговування згідно з оплаченим класом обслуговування. Авіакомпанія (її агент) повинна повідомити пасажира під час бронювання щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.

4.7.2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.

4.7.3. Якщо квиток видається пасажиру без підтвердженого бронювання, місце бронюється за запитом пасажира під час його реєстрації на рейс за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування відповідного рейсу.

4.7.4. Авіакомпанія має право, як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У випадку пониження класу обслуговування авіакомпанія зобов’язана, якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати пасажиру відповідну компенсацію виходячи з положень пункту 17.5 цих Правил.

 

4.8. Строк і умови пред’явлення квитків з метою повернення сплачених сум

 

4.8.1. Квиток може бути пред'явлений в авіакомпанію для повернення сплачених сум за частково або повністю не використане перевезення, якщо таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів:

 • до початку перевезення, або
 • протягом всього строку чинності квитка для польоту, або
 • протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для польоту.

Авіакомпанія, беручи до уваги обставини, що унеможливили своєчасне пред’явлення пасажиром невикористаного або частково використаного квитка продавцю (авіакомпанії чи її агенту) для повернення сплачених сум, може подовжити зазначені строки.

4.8.2. Повернення сум за невикористані або частково використані квитки проводиться з дотриманням вимог правил застосування тарифів, встановлених авіакомпанією.

4.8.3. Закінчення зазначених у пункті 5.8.1 цього розділу строків не позбавляє пасажира права на пред'явлення претензії відповідно до положень розділу ХХIX цих Правил.

 

4.9. Абревіатури

 

4.9.1. Найменування авіакомпанії, крім її повної назви, також може наводитися у пасажирському квитку та багажній квитанції у вигляді буквеного коду  та цифрового коду.

4.9.2. Авіакомпанія (її агент з продажу, або агент з обслуговування) повинен довести до відома пасажира під час бронювання квитків (реєстрації) інформацію щодо повного найменування авіакомпанії, який наведений у квитку у вигляді кодів.

 

Розділ 5. Тарифи та збори

 

5.1. Тарифи та збори, що використовуються

 

5.1.1. Тарифи, що використовуються – це встановлені й опубліковані авіакомпанією або від імені авіакомпанії (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами авіакомпанії) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його використання, якими встановлюється строк дії квитка, умови використання тарифу та повернення сум за невикористану частину перевезення тощо.
За бажанням пасажира, який подорожує без багажу, може бути оформлено квиток за нульовою нормою провозу багажу із застосуванням спеціального тарифу «Без багажу».
Правила застосування тарифів розміщуються на сайті та в касах авіакомпанії, і в касах уповноважених агентств з продажу.
Правила застосування тарифів затверджуються уповноваженою особою авіакомпанії та для вільного доступу пасажирам для ознайомлення розміщуються на сайті авіакомпанії.
5.1.2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.

5.1.3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час їх обслуговування в аеропорту встановлюються та затверджуються у відповідності до чинного законодавства і публікуються у формі, доступній користувачам.

5.1.4. Аеропортові збори (такси) та збори (такси) авіакомпанії не входять до складу тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість повітряного перевезення.
За змінами ринкової вартості палива та інших розрахункових складових частин тарифу, авіакомпанія може встановлювати відповідні доплати «surcharge».

5.1.5. Встановлений авіакомпанією або агентом з продажу перевезень «сервісний збір», що оплачений пасажиром за оформлення квитка та надання інших послуг, пов’язаних з підбором та оптимізацією маршруту перевезення тощо, до загальної вартості квитка не входить і сплачується пасажиром окремо від загальної вартості квитка.

5.1.6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіаперевізником та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена уповноваженим органом з питань цивільної авіації та погоджена з Конференцією ІАТА з координації тарифної політики.

5.1.7. Розрахунки на території України та курс обміну валют за послуги з повітряних перевезень здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

 

Розділ 6.Бронювання перевезення пасажирів і багажу

 

6.1. Вимоги до бронювання

 

6.1.1. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення пасажира та багажу на повітряному транспорті.

6.1.2. Для бронювання місць використовуються автоматизовані системи (АСБ/ГРС). Забронювати місця та об’єми тоннажу можна за допомогою стаціонарного та мобільного зв’язку, Інтернету, спеціалізованих автоматів самообслуговування тощо. Основною умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання авіакомпанії.

6.1.3. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються авіакомпанією.

6.1.4. Внесення до бронювання паспортних даних пасажира виконується відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України.

6.1.5. Авіакомпанія або її агент з продажу, які приймали участь у бронюванні перевезення, повинні інформувати пасажира (його представника) щодо строків оплати та оформлення квитків і про можливі зміни у розкладі виконання рейсів.

6.1.6. Доки пасажир (його представник) не сплатив повної вартості перевезення, бронювання є попереднім і договір на перевезення вважається не укладеним.

6.1.7. У разі не сплати пасажиром вартості замовленого квитка протягом встановленого терміну, визначеного авіакомпанією чи її агентом, авіакомпанія (її агент) має право анулювати замовлене бронювання без повідомлення про це пасажира.

6.1.8. З метою недопущення протиправного використання банківських платіжних карт, авіакомпанія може пред’явити вимогу щодо надання пасажиром доказів, які підтверджують правомірність використання банківської карти для оплати перевезення. Такими доказами можуть бути: факсові чи скановані копії лицьової сторони банківської карти, копія паспорту пасажира, письмова згода третьої особи на здійснення платежу його карткою з пред’явленням копії його паспорту, як під час придбання квитка так і в пункті реєстрації на рейс.
У разі відмови пасажира у наданні доказів щодо правомірності використання платіжної банківської карти для оплати квитка, або відмови пасажира у пред’явленні своєї банківської карти, якою здійснювався платіж за квиток чи ненадання належних пояснень про причини її відсутності, авіакомпанія може відмовити пасажиру у видачі квитка або відмовити в пункті реєстрації на рейс у перевезенні.
Також, авіакомпанія має право на будь-якому етапі відмовити пасажиру у перевезенні або анулювати бронювання чи зняти пасажира з повітряного судна якщо на вимогу авіакомпанії пасажир не пред’явив доказів, що можуть підтвердити достовірність здійсненої оплати перевезення.

6.1.9. Якщо пасажир не прибув на рейс («No-Show»), на який він має підтверджене бронювання, і заздалегідь не повідомив авіакомпанію про зміни щодо своєї подорожі, авіакомпанія має право анулювати бронювання пасажира на цей рейс та на наступні сегменти маршруту перевезення і на зворотний рейс.

 

6.2. Особисті дані пасажира

 

6.2.1. Під час бронювання пасажир повідомляє авіакомпанії або її агенту з продажу перевезень необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та особливих умов свого перевезення. Крім того, під час бронювання пасажир зобов’язаний надати авіакомпанії чи її агенту з продажу перевезень достовірні відомості про свої контакти: номера засобів телефонного зв’язку, електронної та поштової адреси, і іншого можливого резервного засобу зв’язку для своєчасного оповіщення та інформування пасажира.
У разі відсутності зв’язку з пасажиром, що задокументовано авіакомпанією (її агентом з продажу перевезень) та підприємством зв’язку чи іншим належним доказом, відповідальність за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування пасажира про зміни розкладу або інші випадки, які впливають на перевезення, покладаються на пасажира.

6.2.2. У випадку відмови пасажира від надання необхідної та достовірної інформації для здійснення бронювання та його обслуговування (супроводу перевезення), у бронюваннях квитків на рейс/рейси може бути відмовлено.

6.2.3. Здійснене пасажиром бронювання підтверджує, що пасажир добровільно погодився на умови бронювання та про надання своїх персональних даних у користування, їх обробку і збереження авіакомпанією та агентом з продажу перевезень і третім особам з метою супроводу його перевезення за правилами законодавства України про захист персональних даних.

6.2.4. Пасажир здійснивши бронювання повітряного перевезення надає авіакомпанії та її агенту з продажу перевезень вільно свою безумовну та повну згоду на збір, обробку і використання своїх персональних даних, за змістом наведеної нижче згоди-повідомлення на обробку персональних даних.

6.2.5. ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ на обробку персональних даних
Пасажир або його представник під час бронювання та/або придбання квитка повідомляє авіакомпанія персональні данні пасажира (зокрема, особисті відомості: прізвище, ім’я, по батькові; дату народження; стать; паспортні дані; реєстраційний номер облікової картки платника податків; номери засобів зв’язку; адресу місця проживання за державною реєстрацією та місця фактичного проживання; відомості про вчинені правопорушення; відомості про польоти; відомості про бронювання, придбання і оформлення квитків тощо) та тим самим уповноважує і надає авіакомпанія свою добровільну, безумовну та необмежену строком дії згоду на обробку, зберігання, розкриття і передачу персональних даних третім особам, в тому числі, транскордонну передачу нерезидентам, з метою бронювання або переоформлення перевезень, забезпечення надання послуг з наземного обслуговування рейсів і пасажирів, повітряного перевезення, здійснення процедури безпеки на борту повітряного судна і обслуговування, прискорення і спрощення процедур митного та прикордонного оформлення, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу і системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання консультативної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення, інформаційного супроводу подорожі пасажира, проведення маркетингових заходів авіакомпанія та його партнерів, з яким авіакомпанія має договори, направлення на його контактні дані повідомлень про послуги авіакомпанія, цінові та інші маркетингові пропозиції та іншої інформації, визначеної правилами авіакомпанія та/або реалізації інших відносин, що вимагають обробки та/або розкриття та/або передачі персональних даних пасажира. Пасажир не вимагає повідомлення про розкриття (передачу) третім особам, в тому числі, нерезидентам, своїх персональних даних, що здійснюється з вище визначеною метою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

6.2.6. У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень (авіакомпанія, агент з продажу) зобов’язана належно зберігати і дотримуватися конфіденційності особистих даних пасажира. При цьому, пасажир довіряє авіакомпанії зберігати особисті дані про себе і надавати їх у встановленому порядку на запити: уповноваженим державним органам, працівникам та агентам авіакомпанії, іншим авіакомпаніям, провайдерам додаткових послуг, інших третіх осіб для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення та іншою метою, що визначена цими Правилами авіакомпанія

 

6.3. Повторне підтвердження бронювання

 

6.3.1. Авіакомпанія має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження зворотного вильоту. Повторне підтвердження зворотного вильоту вимагається при здійсненні пасажиром подорожі регулярними рейсами, що стикуються з іншими рейсами (для транзитних та трансферних пасажирів).
Процедура підтвердження зворотного вильоту визначається авіакомпанією у повідомленнях умов договору повітряного перевезення, що є невід’ємною частиною пасажирського квитка.
Про необхідність повторного підтвердження зворотного вильоту продавець квитка (авіакомпанія, агент з продажу перевезень) зобов’язаний проінформувати пасажира.

6.3.2. Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.
Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента.

6.3.3. Авіакомпанія повідомляє пасажира, коли і як можна зробити повторне підтвердження бронювання. Невиконання пасажиром вимог авіакомпанії щодо повторного підтвердження бронювання надає право авіакомпанії анулювати непідтверджене бронювання не раніше ніж за 72 години до часу відправки рейсу за розкладом польотів.

 

Розділ 7. Обслуговування пасажирів

 

7.1. Обслуговування пасажирів в аеропорту

 

7.1.1. Авіакомпанія за посередництвом аеропорту та агентів з обслуговування забезпечує пасажирів в аеропорту відправки/прибуття візуальною та акустичною інформацією щодо:

 • часу відправлення та прибуття повітряного судна;
 • місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
 • затримок або скасування рейсів і причин затримок та скасування рейсів;
 • засобів та маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;
 • правил та порядку проведення передпольотного та післяпольотного огляду пасажирів і багажу;
 • загальних правил виконання пасажирами вимог, пов’язаних з прикордонними, митними, імміграційними, санітарно-карантинними, ветеринарними, фітосанітарними та іншими видами контролю, відповідно до застосованого законодавства;
 • місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, пункту довідкової інформації, медичного пункту, вбиральні тощо;
 • місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення і недостачі багажу.

7.1.2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах, повинні виконуватися українською мовою. В міжнародних аеропортах оголошення додатково мають виконуватися англійською мовою та/або мовою країни, з/до якої виконується рейс.

7.1.3. В аеропорту авіакомпанія або суб’єкт з наземного обслуговування забезпечує:

 • реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
 • наземне перевезення пасажирів, їх багажу до місця стоянки повітряного судна та організовує посадку пасажирів у повітряне судно і завантаження їх багажу;
 • організацію висадки пасажирів з повітряного судна та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного терміналу аеропорту прибуття і видачу багажу.

7.1.4. Час початку та закінчення реєстрації пасажирів (авіаквитків) і багажу на рейс встановлюється авіакомпанією. Щодо строків та процедури виконання реєстрації пасажирів та багажу, її початку і закінчення, інформація надається в пунктах 11.3-11.4 цих Правил.

7.1.5. Час закінчення посадки пасажирів у повітряне судно встановлюється авіакомпанією. Цей час не може закінчуватися раніше ніж за 8 хвилин до встановленого часу відправки рейсу, що зазначений у квитку.

7.1.6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки пасажира у повітряне судно може зазначатися у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.

 

7.2. Обслуговування пасажирів на борту повітряного судна

 

7.2.1. Авіакомпанія надає пасажирам на борту повітряного судна комплекс послуг в залежності від типу та облаштування повітряного судна, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг і порядок їх надання визначаються правилами авіакомпанії.

7.2.2. Авіакомпанія на борту повітряного судна забезпечує:

 • обладнання пасажирського салону повітряного судна технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив’язних ременів безпеки, кисневих та димозахисних масок тощо);
 • підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону повітряного судна;
 • справність та укомплектованість технічного обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;
 • наявність місць для пасажирів з дітьми та місць з можливістю встановлювати люльки для немовлят;
 • можливість розміщення хворих на ношах та інвалідів;
 • надання  послуг, які створюють комфорт та відповідають тривалості польоту.

7.2.3. Авіакомпанія на борту повітряного судна здійснює:

 • інформування пасажира щодо умов польоту та загальних правил поведінки пасажира на борту повітряного судна, місцезнаходження основних та запасних виходів, про умови покидання повітряного судна в аварійних ситуаціях, а також про місця розташування у салоні повітряного судна індивідуальних засобів захисту та надувних трапів;
 • допомогу пасажирам під час посадки або висадки до/з повітряного судна (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);
 • інформаційно-довідкове обслуговування про індивідуальні послуги, що надаються на борту повітряного судна;
 • надання прохолодних і/або гарячих напоїв та харчування;
 • першу долікарську допомогу.

7.2.4. Надання прохолодних напоїв на борту повітряного судна здійснюється авіакомпанією (туроператором) безкоштовно у межах встановлених норм та за бажанням пасажира.
На кожну годину польоту мінімальна норма надання прохолодних напоїв становить 100 мл та в разі відсутності харчування - 80 мл на годину польоту. У період з 8 квітня до 14 жовтня включно норма надання прохолодних напоїв збільшується до 80 мл.

7.2.5. Гаряче харчування надається на борту повітряного судна відповідно до норм та правил, встановлених авіакомпанією. Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам повітряного судна, якщо зазначена умова встановлена правилами авіакомпанії чи замовником рейсу (туроператором) і пасажир проінформований про умови обслуговування на борту повітряного судна до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакету на комплексне туристичне обслуговування.

7.2.6. Авіакомпанія може надавати пасажиру додаткові послуги підвищеної комфортності у польоті.
Перелік додаткових послуг підвищеної комфортності, порядок їх надання та оплати встановлюються авіакомпанією. Авіакомпанія інформує пасажирів у вибраний нею спосіб про такі додаткові послуги.

7.2.7. Перед виконанням рейсу та протягом всього польоту авіакомпанія забезпечує:

 • обігрів/охолодження пасажирського салону;
 • подачу холодної та гарячої води в буфет-кухню та туалети;
 • відповідність тиску в пасажирському салоні та швидкості його зміни до встановлених норм;
 • температуру повітря в салонах не нижче ніж 18 градусів і не вище ніж 25 градусів за Цельсієм;
 • чистоту і порядок в пасажирському салоні;
 • постійний контроль за виконанням пасажирами правил поведінки на борту повітряного судна.
 •  

Розділ 8. Розклад руху

 

8.1.1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху повітряних суден, який складено авіакомпанією, опубліковано в автоматизованих системах бронювання та оприлюднені на Інтернет-сайті авіакомпанії. За бажанням авіакомпанія для інформування населення може видавати рекламний розклад польотів.
Авіакомпанія за розміщені дані в автоматизованій системі бронювання гарантує, що розміщена нею або надана для розміщення в інших автоматизованих системах бронювання інформація є точною, достовірною та вичерпною.

8.1.2. Чартерні рейси (нерегулярні рейси) виконуються на підставі договору чартеру (фрахтування повітряного судна) між авіакомпанією та туристичним оператором.
Зазначені рейси виконуються авіакомпанією протягом дня зазначеного у договорі чартеру, що замовлені туристичним оператором на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів і багажу.

8.1.3. Авіакомпанія не несе відповідальності за помилки та упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших авіакомпаній.

8.1.4. Суб’єкти наземного обслуговування та/або експлуатанти аеропортів мають право видавати об’єднаний розклад виконання рейсів всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси з/до цього аеропорту.

8.1.5. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або в інших опублікованих графіках рейсів та перевізних документах авіакомпанії не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору перевезення, за винятком часу відправлення рейсу, зазначеного у квитку.
Авіакомпанія має право змінювати розклад руху, графіки виконання рейсів та час відправлення рейсу, про що повинна своєчасно інформувати пасажирів.

8.1.6. Авіакомпанія має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.

8.1.7. Авіакомпанія та суб’єкти наземного обслуговування (експлуатанти аеропорту) повинні забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:

 • часу відправлення та посадки повітряного судна;
 • місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
 • місця, часу початку та закінчення посадки в повітряне судно;
 • затримки або скасування рейсу та причини затримки або скасування рейсу.

Розділ 9. Скасування та затримка рейсів

 

9.1. Авіакомпанія має право затримати, або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, що не залежать від неї.

9.2. Авіакомпанія повинна вжити усіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні пасажирів і багажу.

9.3. У разі дії надзвичайних обставин авіакомпанія має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс, або анулювати раніше підтверджене бронювання.
В інших випадках, у разі виявлення непередбаченої затримки рейсу, авіакомпанія або її агенти з продажу перевезень зобов'язані попередити пасажирів про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

9.4. У разі затримки рейсу авіакомпанія самостійно або через суб'єкта наземного обслуговування (експлуатанта аеропорту1) інформує пасажирів доступними засобами в аеропорту відправлення кожні 30 хвилин про орієнтовний час затримки рейсу та очікуваний час його відправлення.

 

Розділ 10. Права пасажира на компенсацію у разі відмови у перевезенні, скасування або тривалої затримки рейсу

 

10.1. Порядок застосування компенсаційних виплат

 

10.1.1. Положення цього розділу застосовуються до пасажирів (регулярних та чартерних рейсів), яким відмовлено в перевезенні проти їхньої волі або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та присутній для проходження реєстрації у час, що передбачений правилами авіакомпанії та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до зазначеного часу відправлення рейсу чи забронював місце на рейс, який було затримано/перенесено авіакомпанією на інший рейс.

10.1.2. Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безплатно чи за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано не доступна іншим пасажирам.

10.1.3. У разі якщо авіакомпанія добровільно виплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цього розділу не може тлумачитись як таке, що авіакомпанія визнала свою вину, яка обмежує її права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, згідно з діючим законодавством країни відправки/прибуття рейсу.

10.1.4. У разі виникнення зобов’язань перед пасажирами на рейсі, який виконується на підставі угоди «Інтерлайн» (про взаємне визнання перевізної документації «Interline»), або угоди «Код-шерінг» (про рейси спільної експлуатації «Сodesharing»), відповідальним за надання обслуговування та виплату компенсації покладається на фактичного (оперуючого) перевізника, з вини якого сталося неналежне перевезення.
Якщо кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання перевищує кількість наявних місць на блоці місць договірного перевізника, відповідальним за надання обслуговування та виплату компенсації є договірний перевізник, який здійснив перепродаж квитків.

10.1.5. Компенсаційні виплати, передбачені цим розділом, здійснюються за зверненням пасажира у разі встановлення факту безпосередньої вини авіакомпанії у відмові в перевезенні, скасуванні чи тривалої затримки авіарейсу.

 

10.2. Компенсація пасажиру у разі відмови у перевезенні

 

10.2.1. У разі якщо авіакомпанія мотивовано очікує на відмову пасажиру у посадці на рейс, вона спочатку проводить опитування з метою виявлення пасажирів, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який за власним бажанням відмовляється від посадки на рейс, та авіакомпанією винагороду.

10.2.2. Крім виплати винагороди, авіакомпанія пропонує пасажиру на вибір:

 1. відшкодування за зверненням пасажира вартості перевезення впродовж семи днів, рахуючи з наступного дня після отримання звернення, яке має бути виплачено готівкою, електронним банківським переказом, банківським дорученням, банківським чеком або електронним ваучером чи, за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира, у вигляді дорожніх чеків – повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира, а також за потреби забезпечити зворотне перевезення у початковий пункт відправлення за першої можливості;
 2. зміну маршруту перевезення, що здійснюється за відповідних транспортних умов:
 • до кінцевого пункту призначення за першої можливості, або
 • за бажанням пасажира до кінцевого пункту призначення у пізніший час при наявності вільних місць на рейсі.

10.2.3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований авіакомпанією альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок авіакомпанії.

10.2.4. Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, перевізник має право відмовити пасажиру в перевезенні проти його волі.

10.2.5. Якщо пасажиру відмовлено у перевезенні проти його волі, авіакомпанії здійснює компенсаційну виплату у таких розмірах:

 • 250 євро - для рейсів дальністю до 800 кілометрів включно;
 • 400 євро - для рейсів дальністю понад 800 до 3500 кілометрів включно;
 • 600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

Під час визначення відстані за основу береться останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.

10.2.6. Авіакомпанія має право зменшити розмір компенсації, визначеної у пункті 10.2.5 цього розділу на 50 відсотків, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого:

 • на дві години - для рейсів дальністю до 800 кілометрів включно;
 • на три години - для рейсів дальністю від 800 до 3500 кілометрів включно;
 • на чотири години - для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

10.2.7. Виплата компенсації не звільняє авіакомпанію від обов'язку запропонувати пасажиру на вибір послуги та відшкодування витрат, передбачених пунктом 10.2.2 та пунктом 10.3.5 цього розділу.

 

10.3. Компенсація пасажиру у разі скасування рейсу


10.3.1. У разі скасування рейсу авіакомпанія пропонує пасажиру обслуговування відповідно до пункту 10.2.2 цього розділу та компенсацію відповідно до пунктів 10.2.5 та 10.2.6 цього розділу.
Пасажир може мати право на компенсацію, якщо його не поінформовано про скасування рейсу:

 • за два тижні до запланованого часу відправлення рейсу;
 • або у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення та запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття; або
 • менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення та запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.

10.3.2. Авіакомпанія, скасовуючи або затримуючи рейс, надає пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу.
У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на стикувальні рейси авіакомпанія за першої можливості пропонує їм альтернативні маршрути перевезення.

10.3.3. Авіакомпанія не зобов'язана виплачувати компенсацію та надавати послуги, передбачені цим розділом, якщо вона може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія непереборної сили або надзвичайна ситуація, якій не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх можливих заходів.

10.3.4. Доведення факту інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на авіакомпанію, агента з продажу, туристичного оператора та інших уповноважених організацій за місцем укладання договору повітряного перевезення.

10.3.5. У разі скасування авіакомпанією рейсу та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажиру безплатно пропонується та забезпечується:

 • харчування та прохолоджуючі напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
 • місце в готелі у разі, якщо пасажир змушений чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування відправлення більший, ніж передбачалося;
 • наземний трансфер за маршрутом аеропорт - готель - аеропорт;
 • два телефонні дзвінки або телекс-, факс-повідомлення, або повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови аеропорту.

10.4. Послуги пасажиру у разі затримки рейсу

 

10.4.1. У разі затримки рейсу від 2-х годин та більше авіакомпанія надає пасажиру сприяння, передбачене підпунктом 1) пункту 10.3.5 цього розділу, згідно з періодичністю, встановленою авіакомпанія. Також надається можливість здійснення 2-х телефонних дзвінків або відправлення телекс-/факс-/електронного повідомлення за наявності відповідних технічних можливостей.

10.4.2. Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на день, наступний за днем його виконання, передбаченим розкладом та зазначеним у квитку, авіакомпанія надає пасажирам номери у готелі, харчування і забезпечує трансфер за маршрутом: аеропорт - готель - аеропорт.

10.4.3. Якщо затримка рейсу перевищує п'ять годин, пасажирам пропонується обслуговування відповідно до пункту 10.2.2 цього розділу.

 

10. 5. Компенсація пасажиру за зміну класу обслуговування

 

10.5.1. Авіакомпанія не вимагає будь-якої додаткової плати від пасажира, якщо вона розміщує пасажира у класі, вищому за зазначений у квитку.

10.5.2. Якщо авіакомпанія розміщує пасажира у класі нижчому ніж зазначений у квитку то, за зверненням пасажира, впродовж семи днів відшкодовує:

 • 30 відсотків тарифу - для рейсів дальністю до 800 кілометрів включно;
 • 50 відсотків тарифу - для рейсів дальністю від 800 до 3500 кілометрів включно;
 • 75 відсотків тарифу - для інших рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

10.5.3. Компенсація за розміщення пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.

 

Розділ 11. Компенсація за затримку у перевезенні багажу

 

11.1. Компенсація за затримку у перевезенні багажу встановлюється виходячи з необхідності забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується реальними витратами пасажира на предмети першої потреби в сумі до 50 доларів США (або еквівалентом в іншій валюті).

11.2. Авіакомпанія, за зверненням пасажира, надає пасажиру компенсацію у разі неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо цей пункт призначення не є країною постійного місця проживання пасажира.

11.3. Виплачена компенсація враховується під час здійснення остаточних розрахунків за неналежне перевезення багажу за документально підтвердженими збитками пасажира.

 

Розділ 12. Поведінка на борту повітряного судна

 

12.1. Поведінка пасажира на борту повітряного судна має бути такою, яка за правилами авіакомпанії не становить небезпеки іншим пасажирам та екіпажу і не загрожує майну пасажирів та авіакомпанії і повітряному судну.
Пасажир не має права заважати членам екіпажу при виконанні ними своїх службових обов'язків і повинен виконувати вказівки командира повітряного судна та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, повітряного судна та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів.
Пасажир зобов’язаний відмовитися від поведінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.

12.2. З метою забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право заборонити або обмежити використання на борту повітряного судна електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп'ютерів, портативних магнітофонів, портативних радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо (за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів).

12.3. На борту повітряного судна пасажир не має права бути в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, яка може призвести до небезпечної поведінки пасажира і його дії становитимуть небезпеку для інших пасажирів або членам екіпажу та обладнанню повітряного судна і майну пасажирів.
Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту повітряного судна дозволяється тільки у кількості, що пропонується авіакомпанією.

12.4. Незалежно від дальності польоту категорично забороняється палити на борту повітряного судна як звичайні так й електронні цигарки тощо.

12.5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 12.1-12.4 цього розділу, авіакомпанія має право вжити заходів, яких вимагатиме ситуація і які авіакомпанія буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки.
До таких заходів можуть належати обмеження переміщення пасажира повітряним судном, висадка пасажира, відмова в посадці на борт повітряного судна в будь-якому пункті за маршрутом перевезення і передання пасажира місцевим  правоохоронним чи державним органам для вжиття відповідних заходів впливу.

12.6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу або діє іншим чином, не виконуючи встановлені авіакомпанією правила, авіакомпанія має право відмовити пасажиру у подальшому перевезенні та застосувати до нього заходи адміністративного і цивільно-правового впливу (притягнути до адміністративної, кримінальної відповідальності, звернутися до суду про відшкодування збитків) тощо.

12.7. Якщо через заборонену поведінку пасажира авіакомпанія була змушена вчинити певні дії, які потягли за собою додаткові витрати, пасажир зобов’язаний відшкодувати авіакомпанії такі витрати відповідно до чинного законодавства.

 

Розділ 13. Адміністративні формальності

 

13.1. Документи для подорожі

 

13.1.1. Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в'їзду та транзиту країни відправлення і прибуття.
Авіакомпанія не несе відповідальності перед пасажиром за наслідки того, що пасажир не одержав такі документи або візи чи не виконав такі застосовані закони.

13.1.2. На вимогу авіакомпанії пасажир повинен пред'явити уповноваженим особам авіакомпанії, представникам відповідних державних контролюючих органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит щодо стану здоров'я та інші документи, які вимагаються застосованими законами та дозволити авіакомпанії зробити і залишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином залишити в себе дані, що містяться у відповідних документах.
Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовані закони, або документи якого не оформлені належним чином чи такі, що викликають сумніви в їх достовірності, у тому числі відсутність відповідної візи, коштів, квитка на зворотне перевезення тощо.

 

13.2. Відмова у в'їзді в країну

 

13.2.1. Авіакомпанія не несе відповідальності за відмову пасажиру у в'їзді в країну призначення, або транзиту.

13.2.2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити повну вартість свого перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною.
Авіакомпанія може використати на оплату такого перевезення кошти з будь-яких раніше сплачених пасажиром авіакомпанії сум, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-яких інших коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.

13.2.3. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в'їзді, або місця депортації.

 

13.3. Відповідальність пасажира

 

13.3.1. Якщо від авіакомпанії вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв'язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосованих законів, або не пред'явив необхідних документів для подорожі, або пред'явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, то пасажир повинен на вимогу авіакомпанії відшкодувати їй сплачену або депоновану суму та пов'язані з цим інші витрати авіакомпанії.

13.3.2. Авіакомпанія має право використати для покриття таких витрат будь-які раніше сплачені авіакомпанії суми, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії, або може відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував авіакомпанії такі витрати.

13.4. Митний контроль, контроль на безпеку, паспортний контроль та інші види контролю

13.4.1. Під час виконання міжнародних повітряних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов'язково проходять контроль на безпеку і паспортний контроль, а на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.
Також, пасажири проходять перевірку на відповідність та чинність проїзних та інших необхідних документів для здійснення подорожі і дотримання ними правил візового режиму.

13.4.2. Під час виконання внутрішніх повітряних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов'язково проходять контроль на безпеку та паспортний контроль і на вимогу інших уповноважених органів інші види контролю.

  • «Прямі рейси зі Львова 2020»
  • «Прямі рейси зі Львова 2020»

   Австрія Відень  від 208 EUR* Дні вильоту Львів – Відень щоденно -  16:00 – 16:35 вівторок, четвер, п’ятниця, субота...

   14/11/2019

  • Нові рейси від Wizz Air
  • Нові рейси від Wizz Air

   Угорська лоукост-компанія Wizz Air оголосила про новий рейс зі Львова в Ларнаку (Кіпр) з 28 жовтня 2019...

   07/08/2019

 • Правила бронювання

  Форми оплати

   

  • Готівкою
   (в касі агенства за адресою: м.Львів, вул. Політехнічна 6/1, “АвіаСвіт-Львів")...
  • Банківський переказ
   Якщо Вам зручно оплатити шляхом банківського переказу...
  • Розрахунок платіжною карткою
   Якщо Ви бажаєте оплатити і відразу отримати квиток не виходячи з дому, то спосіб розрахунку платіжною карткою стане в пригоді...
  • Оплатити тут
   У випадку, якщо Ви здійснили бронювання по телефону або е-mail та бажаєте купити квиток, проте жоден з вищезазначених способів оплати не підходить, тоді можете скористатися формою
 • Перевірка
  бронювання